User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Sản phẩm Minimize  
 
Các dịch vụ Minimize  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 9 tháng đầu năm 2019  (15/11/2019)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2019  (15/08/2019)
Quyết định số 3080/QĐ-UBND về bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên  (14/08/2019)
Quyết định số 3081/QĐ-UBND về bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên  (14/08/2019)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất - Năm báo cáo 2019  (14/06/2019)
Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2018  (04/06/2019)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1 năm 2019  (31/05/2019)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty năm 2018  (22/05/2019)
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV năm 2018  (16/05/2019)
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018  (05/04/2019)
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)