Nghị định Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nghị định Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với Người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm sở hữu
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối cùa Nhà nước
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối cùa Nhà nước
Quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Tài liệu hội thảo tập huấn giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan
Tài liệu hội thảo tập huấn giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan
Danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014
Danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014
Công văn số 2891/UBND-CNN về việc công khai tài chính của các DNN thuộc TP
Công văn số 2891/UBND-CNN về việc công khai tài chính của các DNN thuộc TP
Sách mỏng giới thiệu về Ngày Nước thế giới 2015
"Hãy nghĩ từng giọt nước mình sử dụng. Có những nơi trên thế giới, những người phụ nữ phải đi bộ 6km để lấy nước về cho giai đình". Đó là một trong những thông điệp của Sách mỏng giới thiệu về Ngày Nước thế giới 2015 - "Nước là cốt lõi của phát triển bền vững"
Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành cấp nước
Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành cấp nước
Thông tin công tác tổ chức – cán bộ năm 2014
Theo Thông báo số 151 – TB/ĐU, ngày 12/01/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2  3  4  5    Về cuối trang