User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Sản phẩm Minimize  
 
Dịch vụ Minimize  
 
 
 
Lịch cá nhân Minimize  
 
 
Danh sách công việc theo tuần Minimize  
 
 
 
 
Chủ đề thảo luận Minimize  
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018  (05/04/2019)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019  (25/03/2019)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2018  (18/02/2019)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 9 tháng đầu năm 2018   (19/11/2018)
Thông báo tạm ngưng hoạt động máy chủ Cổng thông tin điện tử  (16/10/2018)
Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018  (16/08/2018)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2018  (16/08/2018)
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và thực hiện quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp  (06/07/2018)
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV  (06/07/2018)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017 sau kiểm toán  (16/04/2018)
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)