User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Sản phẩm Minimize  
 
Các dịch vụ Minimize  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo tài chính riêng (Quý 04 năm 2022)  (14/02/2023)
Báo cáo tài chính riêng (Quý 03 năm 2022)  (15/11/2022)
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022  (29/07/2022)
Báo cáo tài chính riêng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (6 tháng năm 2022)  (29/07/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022  (19/07/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng Công ty  (29/06/2022)
Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 sau kiểm toán (điều chỉnh)  (08/06/2022)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021  (08/06/2022)
Báo cáo tài chính riêng (Quý 1 năm 2022)  (31/05/2022)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021  (04/04/2022)
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)