Thư viện ngành nước trực tuyến
 
Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2021 – 2025  (06/01/2022 02:30:19)
Ngày 31/12, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2021 – 2025.
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên  (27/12/2021 09:27:30)
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành điều lệ mới để thay thế Điều lệ từ năm 2011.
Lược sử Ngành cấp nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh  (17/08/2020 03:15:50)
Lược sử Ngành cấp nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tổng công ty (2005 - 2015)  (17/08/2020 03:13:46)
Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tổng công ty (2005 - 2015)
Chương trình ứng dụng Khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh tại TCTy Cấp nước Sài Gòn, giai đoạn 2014 - 2025  (18/05/2018 03:49:41)
Trong bối cảnh, ngành nước Việt Nam cũng như ngành nước khu vực và thế giới đã đạt được những bước tiến đáng kể về ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, một định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ là yêu cầu cấp thiết để tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho Tổng Công ty và hệ thống cấp nước Thành phố. Với bề dày truyền thống lịch sử trong ngành nước Việt Nam, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ý thức được vai trò, nhiệm vụ chính trị và xác định rõ định hướng phát triển với mục tiêu chung đến năm 2025: “Quản lý vận hành hệ thống cấp nước theo hướng tự động hóa, hiện đại hóa, nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước cho Thành phố Hồ Chí Minh với chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi nước khách hàng vào năm 2025”
Đề cương định hướng phát triển hoạt động khoa học, kỹ thuật công nghệ - lĩnh vực sản xuất và phân phối nước sạch  (18/05/2018 12:46:01)
Định hướng phát triển khoa học, kỹ thuật công nghệ với tầm nhìn đến năm 2025 là kim chỉ nam, là xương sống cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xác định mục tiêu chung là "Quản lý vận hành hệ thống cấp nước theo hướng tự động hóa, hiện đại hóa nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước cho Thành phố Hồ Chí Minh với chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi khách hàng" đến năm 2025.