Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHHMTV (SAWACO) là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng sản xuất - kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội và phúc lợi công cộng thông qua việc cung cấp nước sạch có chất lượng, an toàn cho thành phố Hồ Chí Minh. Để thực thi sứ mệnh này, SAWACO xây dựng nội dung của Cổng thông tin dành riêng cho việc phát triển với tất cả các thành viên và công chúng trong việc phát triển khoa học, công nghệ, quản lý, và các chính sách của nhà nước liên quan đến việc quản lý ngành nước. Tuy nhiên, để bảo vệ giá trị lợi ích của các thành viên của chúng tôi, SAWACO thi hành chính sách bản quyền sau đây trong việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin này.


Bản quyền
     Bản quyền © 2010 - 2016 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn bao gồm tất cả các quyền.
Nội dung của Cổng thông tin này được SAWACO xuất bản và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Mọi nội dung xuất hiện trên Cổng thông tin này không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống có thể khôi phục để truyền dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện truyền thông (điện tử, sao chụp, ghi âm) hoặc bằng cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SAWACO.


Yêu cầu sử dụng bản quyền

     Để được tái xuất bản in ra giấy hoặc in bản điện tử bất kỳ tài liệu có bản quyền từ SAWACO, yêu cầu người dùng gửi bằng văn bản các thông tin sau:
     • Nguồn thông tin sao chép: URL, tên file, ngày truy cập.


     • Mô tả dữ liệu được sao chép (tài liệu, trích dẫn, minh hoạ…)


     • Mục đích dữ liệu được sử dụng và người xem: Trình bày nội dung trên một trang web khác, trong một ấn phẩm mới, một gói dữ liệu tiếp thị cho khách hàng tiềm năng với các dữ liệu, …
     (Lưu ý: Thay vì tái tạo tài liệu SAWACO trên một trang web khác, người sử dụng có thể tạo ra một liên kết đến trang web của Cổng thông tin SAWACO)


     Đến:


Văn Phòng Tổng Công Ty – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHHMTV
01 - Công trường Quốc tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 028 38291 777    Fax: 028 38241644
E-mail: webmaster@sawaco.com.vn


     Để biết thêm thông tin hoặc làm rõ các chính sách quyền tác giả SAWACO, xin liên hệ địa chỉ trên.


Quyền sở hữu bản quyền
     • Bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm văn bản, ảnh, hình đồ họa, tập tin video, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ và các tập tin khác có sẵn trên Cổng thông tin kể cả việc lựa chọn, sắp xếp thành nội dung thuộc sở hữu của SAWACO và được bảo vệ bản quyền bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. SAWACO giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.


     • Bạn không được phép "nhân bản" tài liệu, tin bài hoặc làm phái sinh các tài liệu, tin bài có trên Cổng thông tin này lên bất kỳ máy chủ khác hoặc xuất khẩu/nhập khẩu/phân phối tài liệu, tin bài có trên Cổng thông tin mà không được SAWACO cho phép trước bằng văn bản.


     • Ngoài các điều được nêu ở trên, bạn cũng không được sử dụng các nội dung cho mục đích khác mà không được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản và/hoặc không được sự đồng ý bằng văn bản của SAWACO.


Thương hiệu

     Logo SAWACO và tất cả các sản phẩm xuất hiện hoặc được trình bày ở đây, và tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng, ký tự, thiết kế, và giao diện thương mại là các thương hiệu được đăng ký của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. Các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

Liên kết

     SAWACO cung cấp các liên kết từ Cổng thông tin này để các trang web khác không xuất bản thông tin của SAWACO và được coi là một tiện ích cho phép liên hệ trực tiếp tới Cổng thông tin của SAWACO. SAWACO không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết này.